Glas

Glas

Glasets grundläggande egenskaper är att släppa in dagsljus, skapa utsikt, skydda mot väder samt skapa arkitektoniska funktioner. Glasets egenskaper och funktioner hjälper bland annat till vid energistyrning, personsäkerhet, brandskydd och bullerskydd. En och samma glaskonstruktion kan utformas för att klara många olika funktioner. Desto fler funktioner och högre krav, desto mer komplex blir konstruktionen. Det bästa sättet som man kan beskriva en glaskonstruktion på är att ange vilka funktionskrav som ska ställas och utifrån dessa kan sedan förslag på lämpliga konstruktioner tas fram.

Värmeisolering – U-värde 

Lågt U-värde innebär god isolering, minskad energianvändning och högre yttemperatur på inner glaset som resulterar i mindre kallras och strålningsdrag under uppvärmningssäsongen. Alltför lågt U-värde ökar dock risken för utvändig kondens under vissa tider.

Ljustransmission – LT-värde 

Hög ljustransmission innebär att mycket ljus förs in i rummet. Ökat dagsljusinsläpp kan minska behovet av belysning, men också innebära risk för bländning mm.  

Solskydd, solfaktor – G-värde 

Ett lågt g-värde innebär en låg andel solenergi som kommer in i rummet. Detta ger bättre förutsättningar för ett bra inneklimat, men minskar dagsljuset och gratisvärmen från solen. Med stora glasytor och moderna solskyddsglas blir dock dagsljuset oftast tillräckligt.  

Brandskydd – E, EW, EI  

De brandklassade glasen är typgodkända för att klara definierade klasser under en viss tid. Det är extra viktigt att de monteras i en godkänd konstruktion med samma brandklass och på rätt sätt.
Det finns tre normgivande klasser E, EW och EI. Ett enkelt brandglas (E) ska stå emot flammor och rökgaser. Med tillägg W minskar värmestrålning som passerar glaset och med tillägg I stoppas även brandens värmespridning.

Bullerskydd – Rw (C,Ctr)  

Genom att kombinera glas och laminat på olika sätt kan skydd mot olika slags buller erhållas. Det är viktigt att definiera bullerkällans art. Ljudreduktion kan anges med tre mätetal Rw, Rw+C och Rw+Ctr. Rw används när ljudet är medelfrekvent tex. vid tal, musik, radio, TV, landsvägstrafik och tågtrafik. Rw+C används vid mellan- och högfrekvent bullers tex. landsvägs-och tågtrafik med hög hastighet. Rw+Ctr används när ljudet är lågfrekvent tex. stadstrafik, flygtrafik eller produktionsljud.

Inbrottsskydd   

Skyddsglas testas för att motstå angrepp i form av hård eller skarp stöt. Glasen klassificeras därefter i klass P1A-P8B där P1A är den lägsta klassen och P8B den högsta klassen.  

Personsäkerhet 

Vid risk för personskada vid glasbräckage ska glaset utföras härdat eller laminerat. Ett laminerat glas består av två eller flera skivor floatglas som laminerats ihop med en folie, vilket innebär att glaset hålls samman och sitter kvar i konstruktionen vid glasbräckage vilket gör att skärskador minskas. Laminerat glas används även vid risk för fall, exempelvis vid olika räckeslösningar. Härdat glas får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650°C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls. Ett härdat glas tål belastningar upp till 4 gånger bättre än ett vanligt glas. När ett härdat glas går sönder granulerar glaset, dvs det smulas sönder till små kristaller, vilket minimerar risken för skärskador.

Publikationerna Glassäkra miljöer är framtagna av Glascentrum och syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt 8, säkerhet vid användning.

Glassäkra miljöer bostäder

Glassäkra miljöer skolor

Glassäkra miljöer publika lokaler